Kepsut Bükdere Köyü

Balıkesir İli Kepsut İlçesine bağlı olan Köyümüz;Kesut ilçesinin doğusunda Kepsut’a 26 Km uzaklıktadır.1862-64 te Bursa Valisi Ahmet Vefik Paşa İskanı ile konar,geçer durumdan yerleşik düzene geçmiş ve yerleşmiştir.Yaylalardan ayrılıp bu günkü köy merkezi ne yerleşim 1865’te gerçekleşmiştir.Tombuloğlu İlk Kuruculardandır.Kılıç Beyi Halil Bey de Hüdavendiğarın talimatıyla köye yerleşmiş,asil bir kişiliktir. Köyümüz daha sonra ÇANAKKALE SAVAŞLARINA katılmış ve pek çok şehit vererek,büyük kahramanlıklar göstermiştir.Özellikle Köyümüz ileri gelenlerinden,”Hacı Musa KESER Çanakkalede düşmanı dize getiren isimsiz kahramanlardan biridir..Kılıçoğlu da bu savaşta etkin rol oynamış ve kahramanlıklar göstermiştir.Hatta Kılıç Bey namı ile anılmaktadır..Koyümüzde çok eskiden okuma yazma oranları çok yüksektir ancak,yörük aşireti KEKİK ve KEKLİK ile KEÇİ yi çok sevdiği için dağlardan ayrılamamaış ne büyük şanssızlık ki köyümüzün olduğu yerde SU yoktur ve çok sususzluk çekilmektedir..Atalarımız bu sıskıntıyı giderememişler hala da giderilemiyor..Bükdere Köyü ilk yıllarda Hayvancılık,(Keçi,İnek,Koyun vb.)işiyle uğraştıklarından,arazisi de buna uygundur.Orman Köyü olması nedeniyle Okuma Oranı geçte olsa son zamanda yükselmiş ve Pek çok Devlet Memurları,yöneticiler buradan çıkmıştır.Köyümüz bölgen,n en önemli Merkezlerinden birirdir.Nüfüsu 1000 civarındadır.1990 Yılına kadar hiç göç olmamış sada bu yıllardan sonra göç başlamış va nüfus gerilemiştir.Halen haftada bir gün PAZAR kurulmakta olup,çevre köyler ihtiyaçlarını buradan karşılamaktadır.Köyümüz Süt İnekçiliği ile geçimini sağlamakta olup yaklaşık olarak günde 7,5 ton Süt toplanmaktadır. Okulu taşıma Merkezi olup,360 Öğrenci ve 10 Tane Öğretmen görev yapmaktadır.köyümüz tam bir Ticaret Merkezi konumundadır.Herğün günlük gazete bulunur.Köyümüz inançlarına çok bağlı olduğu için,her evden Hacı ve Hocaları ile ünlüdür.Okuma oranı çok yüksek olup,egitime çok önem verilmektedir.Köyümüzün en büyük sıkıntısı SUSUZLUKTUR. Yaz -kış Su sıkıntısı çekilmektedir.Ülkü Erakalın’ını SUSUZ YAZ FİLMİ burada çekilmiştir.Doğal güzelliklerei Orman Köyü olması nedeniyle çoktur.Her yıl pek çok yerli turisler ziyaret etmekte olup,giden bi daha gitmektedir. TV lerde de gösterilen ULUPINAR MAĞARASI Helenistik dönemden kalmış olup,Suyu büyük bir Şifa Kaynagıdır ve Şişmanları Zayıflatmaktadır.Zaten köyümüzde şişman insan olmamasını uzmanlar bu suya bağlamaktadır.
Kepsut Bükdere Köyü

Reklamlar

Kepsut Bitki Örtüsü

Kepsut sınırları dahilindeki nemlilik koşullarına göre asli bitki topluluğunun kurak orman olması gerekir. Uzun yıllar boyunca süren beşeri tahribatlar sonucunda bu örtü büyük ölçüde ortadan kaldırılmış ve yer yer fark görünümlü orman şekline dönüştürülmüştür. Bu tahribatlar bugün Çataldağ üzerinde 600-700 metrelere kadar çıkmaktadır. İlçenin genelinde görülen bitki topluluğu Kayın, Meşe, Kızılçam ormanları ile maki elemanlarından meydena gelmektedir. Kayın ormanları kuzeydeki Çataldağı üzerinde görülürken, Gelenduros ve Kazdağı çevreleri ile düz ve dalgalı plato yüzeyi üzerinde meşe ve kızılçam ormanları maki elemanları (Akçakesme, koca yemiş, ardıç ve katır tırnağı) yükseltisi az olan tepe ve yamaçlarda görülmektedir. TOPRAK ÖZELLİKLERİ Kepsut ilçesinde ana kaya, yer şekli, iklim, bitki örtüsü, zaman ve insan faktörleri altında ortaya çıkmış, birbirinden farklı toprak tipleri yayılış göstermektedir. Kepsut ilçesinde yayılış gösteren zonal topraklardan kireçsiz kahverengli orman toprakları, en geniş yayılıma sahip topraklardır. Karmaşık (Melanjlı) seri, granit, gronodiorit ve volkanik kayaçlar üzerinde nispeten yüksekçe kısımlarda karşılaşılan bu topraklar çoğu kez yoğun bir orman örtüsü ile kaplıdır. Kireçsiz kahverengi topraklar ise, ilçede daha çok bitki örtüsünün tahrip edildiği ve kireç taşı içermeyen alanlarda izlenebilen topraklardır. Genelde yarı nemli iklim koşullarının hakim olduğu yüksek dağlık alanlarda ise kristalize kireç taşı gibi ana kayalar üzerinde kahverengi orman toprakları gelişmiştir. Kepsut ilçesindeki dördüncü zonal topraklar, kırmızımsı kahverengi Akdeniz toprakları ile temsil edilirler. Bu topraklar Akdeniz iklim koşullarının meydana getirdiği peyzaj özelliklerini karakterize eden maki-garig-kızılçam bitki topluluklarının yayılma alanı içerisinde genelllikle kireçtaşları üzerinde gelişmiştir. Kepsut ilçesinde İntrozonal topraklardan rendzhalar kireçtaşlarının hakim olduğu yerlerde, gelişmek için yeterli zaman bulamayan Avec profilli olarak karşımıza çıkmaktadır. Neojen’e ait yumuşak kireç taşı ve marnlar üzerinde oluşmuş bu toprak tipi, Kepsut ilçesinin güney kesimlerinde görülmektedir. Azonal topraklardan kolüvyal depolar, vadi tabanlarına inen tik yamaçların önünde ve birikinti koni ile yelpazelerinin bulunduğu kesimlerde izlenmektedir. Alüvyal toprakları ise, Kepsut ovasında, Susurluk çayı ile Kille, Değirmencik ve Darıçukuru dereleri vadi tabanlarında gelişim gösteren topraklardır. Bu belli başlı toprak tiplerinin dışında dar alanlarda taşlık, kayalık ve kumluk alanlar ile taban suyu seviyesinin yüzeye çok yakın olduğu yerlerde hidromorfik alüvyal topraklar gelişmiştir. SU KAYNAKLARI Kepsut İlçesi içerisinde kalan ve kaynaklarını yüksek kesimlerden alan akarsular Susurluk çayına doğru akış istikameti gösterirler. Sahada ana akar su konumundaki Susurluk çayı bütün kolları bünyesine alarak, bir dizi boğazı ve ovayı katederek, Marmara denizine dökülür. Bu nedenle ilçenin akarsuları, Türkiye akarsu havzaları ayrımında, Marmara akarsu havzasına dahil edilir. Önemli akarsular arasında da Kille, Değirmencik, Keçi ve Darıçukuru dereleri sayılabilir. Kepsut ilçesi sınırlarında Neojen ve Kuaterner’e ait formasyonlar esas olarak akifer özelliği gösteren birimlerdir. Yer altı suyu bakımından paleozoik ve mesozoik formasyonlarının bulunduğu alanlara oranla daha zengin olan Neojen ve Kuaterner’e ait arazilerin geniş alanlar kaplaması avantaj olarak değerlendirilebilir. Kepsut’un yer altı suyu drenaj alanı yaklaşık 2073 km², emniyetli verimi ise 9,4h³/yıl’dır. Yer altı suyu kalitesi ise S₂C1 harfleri ile ifade olunan iyi kalitelidir. Kepsut ovasında kenar kısımlarında yer altı suyu yüzeyden ortalama 20-30 m. derinlikte iken, ovanın ortasına açılan kuyular, oldukça sığdır. (5-6 m. kadar). Bu durum alüvyal materyalden meydana gelen ovanın yer altı suyu (taban suyu) yönünden son derece zengin olduğunu göstermektedir. Kepsut ilçesinde yer altı suyu açısından karşılaşılan en büyük sorunlar arasında, yeraltı suyu kirliliği, derin sondajlar yardımıyla, yer altı suyu seviyesini bozacak miktarda çekilen sanayi suyu ile kum ocaklarının bilinçsizce işletilmesine bağlı olarak akarsu yatağının derinleşmesi ile alçalan taban suyu seviyesi sayılabilir. Kepsut ilçesi sınırları içerisinde iki önemli soğuksu kaynağı ile bir de sıcak su kaynağı bulunmaktadır. Soğuk su kaynaklarından ilki Suçıktı kaynağıdır. 100 m. kotta 16ºC ve 475 h/sn (4.10.1987) debisi olan kaynak kireçtaşları içerisinden çıkmaktadır. İkinci soğuk su kaynağı, Kirç kaynağıdır. Debisi 92 h/sn (14.11.1986) olan kaynağın kotu 320 m. yükseklikte olup, bu da kireçtaşları içerisinden çıkmaktadır. İlçedeki tek sıcak su kaynağı Eşeler köyündeki Ilıca suyu ise 26ºC sıcaklıkta ve 1.5 h/sn debisindedir.

Kepsut İklim

Kepsut İlçesi ve yakın çevresi Akdeniz ikliminin etkisi altındadır. Kış mevsimi
Akdeniz iklim tiplerinde olduğu gibi en yağışla geçen mevsimidir ve ılık
geçmektedir. Ancak tipik Akdeniz ikliminin bütün özellikleri burada görülmez.
Kış mevsimi Akdenizde olduğu gibi yağışlı geçmekle birlikte, kış aylarına ait
ortalama sıcakların daha düşük olması önemli farklardan birisini meydana
getirir.

Kepsut’ta yıllık ortalam sıcaklık 14.0°C’dir. En sıcak ay
Temmuz (24.0°C), en soğuk ay ise Ocak (4.1°C) ayıdır. Ortalama yağış
miktarı 624.5 mm. Olan ilçede en fazla yağış Aralık ayında (98.3 mm.), enaz
yağış ise Ağustos ayında (8.6mm.) düşmektedir.

İlçede hakim rüzgar yönü olarak kuzey-kuzeydoğu dikkati çekmektedir. Yıl
içerisindeki değişmeler dikkate alındığında da yaz dönemindeki rüzgarlar
kuzey sektörlü, kış döneminde ise gezici alçak basınçların devreye girmesi ile
güney sektörlüdür. Rüzgar hızı bakımından kış ve ilkbahar dönemlerinde
azalma yaz ve sonbahar dönemlerinde ise artış göze çarpmaktadır.

Kepsut Yer Şekilleri

Kepsut sınırları dahilindeki yerşekilleri : Yüksek dağlık alanlar, düz ve dalgalı
plato yüzeyi ile ova ve vadi tabanları olmak üzere üç farklı üniteye ayrılır.

Kuzeyde Çataldağ, doğuda Gelenduros dağı ve güneyde Kazdağı tarafından
yüksek dağlık alanlarla sınırlanan düz ve dalgalı plato yüzeyi batıda Sazak
depe çevresinde genişleyerek, daha batıya doğru devam eder. Susurluk çayı
ve kolları tarafından son derece dar ve derin vadilerle parçalanmış olan bu
plato yüzeyinin eğimi farklı yönlere doğrudur. Yükseltisi 400-700 m. Arasında
değişlen plato sahasına, yüksek dağlık alanlardan dik ve devamlı yamaçlarla
inilmektedir.

Plato içerisinde Susurluk çayı tarafından açılmış gömük menderesli bir vadı yer
alır. Kuzeydoğu-Güneybatı doğrultusunda uzanan bu vadinin güneyde
genişleyen kısmı Kepsut ovası 24 km² olarak adlandırılmaktadır. Farklı yönlere
doğru girintiler yapan Kepsut ovasının kuzeyinde Bektaşlar Köyü’nden
itibaren Susurluk Çayı vadisi dar tabanlı bir vadi karakterine dönüşür. Kille,
Değirmencik, Keçi ve Darıçukuru derelerinin vadileri de dar tabanlı vadi
karakterindedir.

Kepsut Jeolojik Yapı

İlçe arazisinin yapısını meydana getiren kayaçlar Paleozoik’ten
kuaterner’e sıralanan bir çok formasyondan oluşur. Bu karakteri ile
ilçenin yapısal özellikleri mozaik manzarası arzeder.

İlçenin temelini ifade eden Paleozoik arazisini yeşil şist, kristalize kireç taşı ve
mermerler oluşturur. Yeşil şist ve mikaşistler Gelenduros Dağı doğusunda ve
kuzeyde Örencik ve Örenli köyleri çevresinde görülürler, kristalize kireç taşları
ve mermerler Nusret ile Bağtepe köyleri arasında ve Bektaşlar ile Bükdere
köyleri çevresinde de aracıklar halinde görülürler.

Mesozoik’e ait birimler kristalize kireçtaşı, mermer ve karmaşık
(Melanjlı) seriden meydana gelmektedir. Güneyde Tekkeışıklar, Akçaköy,
Danahisarı ve Karahaliller köyleri, doğuda Gelenduros dağı ve Büyükkatrancı
köyü ile küzeyde Örencik, Serçeören köyleri, batıda ise Armutlu köyü arasında
kalan çok geniş sahada Mesozoik formasyon görülür.

Tersiyerlere ait birimlerin en eskisi Çataldağı ve çevresinde görülen Paleosen
yaşlı granit ve gronodioritlerdir. Miosen’e ait Volkani’le
kayaçlar batıda Eşeler ile Saraç Köyü arasında ve güneyde Sarıfakılar, Karagöz
ve Eybükü köyleri arasında ve küzeyde İsaalan ile Bükdere köyleri arasında
izlenmektedir. Pliosen’e ait killi kireçtaşları ise Kayaeli ile Dalköy
arasında dar bir alanda görülürler. Yine Pliosen yaşlı bazaltlar da Durak
köyünden güneye doğru Danahisar ve Eybükü köylerine doğru uzanmaktadır.

Kepsut ilçesinde en genç oluşumlar Kuaterner’e ait alüvyonlardır.
Kepsut ovasında, Susurluk çayı ile Kille, Değirmencik, Keçi ve Darıçukuru
dereleri vadi tabanlarında görülen alüvyonlardan en fazla kalınlığa Kepsut
ovasında rastlanır. Bu ovadaki alüvyon kalınlığı 30-40 m.’yi bulurken,
vadi tabanlarındaki kalınlık 1-7 m. Arasında değişir.

Kepsut Genel

Balıkesir İli’nin ilçesi olan Kepsut’un topraklarının yarısı Marmara Bölgesi’nde,
yarısı da Ege Bölgesi’nde bulunmaktadır. İlçenin doğu ve güneydoğusu
Dursunbey, güneyi Bigadiç, batısı merkez İlçe, kuzeyi Susurluk ilçesi,
kuzeydoğusu da Bursa ili ile çevrilidir. Alaçam Dağlarının kuzeybatı
uzantılarıyla ilçenin doğu bölümü engebelenir. İlçenin büyük bir bölümü
düzlüklerden oluşur. En büyük düzlüğü ise Balıkesir Ovasının devamı olan
Kepsut Ovasıdır. İlçe topraklarını Simav Çayı sulamaktadır. Balıkesir’e 27 km.
uzaklıkta olan ilçenin yüzölçümü 908 km2 olup, toplam nüfusu 28.199’dur.

İlçe ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalı olup, üretimde ileri düzeyde
teknoloji uygulanır. başlıca ürünleri şekerpancarı, buğday, arpa, mısır,
baklagiller, ayçiçeği, pamuk, çeşitli sebzeler, üzüm, elma, şeftali ve
vişnedir.Bu meyvalardan özellikle şeftali ilçenin simgesi haline gelmiştir. Her
yıl yapılan şeftali festivali büyük ilgi görmektedir. Ormancılık da ilçe
ekonomisinde ön sırada yer almaktadır. Bunların yanı sıra ilçe topraklarından
kurşun, demir, magnez ve linyit çıkarılmaktadır.

Kepsut Ovasının verimliliğinden, mahsulün çabuk yetişmesinden ötürü,
burası tarihte Kes-bit olarak anılmıştır. Bu sözcük halk arasında değişerek
kepsut’a dönüşmüştür.

Antik çağın Mysia bölgesinde yer alan Kepsut’un ne zaman kurulduğu
bilinmemektedir. Roma döneminden önceki tarihi oldukça karanlıktır.
Pergamon Krallığı devrinde buradan Hadrian-ot Hera olarak söz edilmiştir.
Daha sonra bu sözcük suların birleştiği yer anlamına gelen Hadrian-othera’ya
dönüşmüştür.

Güneyden gelen ve Dursunbey yönünden İç Anadolu’ya bağlanan kervan yolu
buradan geçmektedir. Selçuklular döneminde kervan yolu üzerindeki Beyköy
ve Akça Köy’de bazı kalıntılarla karşılaşılmıştır. Bunlar yörenin Selçuklular
tarafından bir konaklama yeri olduğu izlenimini vermektedir. Çevrede yapılan
yüzey araştırmalarında Roma ve Bizans dönemlerine ait mezar stellerine ve
yazılı kitabelere rastlanmıştır. Bunlar da Selçuklular öncesinde buradaki
yerleşimin belgeleridir. Osmanlı topraklarına katıldıktan sonra Hüdavendigâr
(Bursa) sancağına bağlı bir kaza olarak kalmış, 1867’de de Balıkesir
sancağına nahiye olarak bağlanmıştır.

Kurtuluş Savaşı sırasında bir süre Yunan işgali altında kalmış, 5 Eylül 1922’de
kurtarılmış ve 1953’te ilçe konumuna getirilmiştir. İl merkezine yakınlığından
ötürü küçük bir kaza olan Kepsut çevresindeki dağınık biçimdeki mezar
stelleri, mezarlar ve kale kalıntıları dışında önemli bir eser günümüze
gelememiştir. Yalnızca Tekke Işıklar Köyü’nde Yıldırım Beyazıd’ın sancak
beylerinden olan ve Ankara Savaşına katılan Aynî Ali Bey’in (İnebey) türbesi
bulunmaktadır.

Kepsut Beyköy Köyü

Kepsut Beyköy Köyü tarihine ait en eski resmi evraklar 1940 yılından başlamaktadır.
Fakat köy halkından sözlü olarak elde edilen bilgiler köyün Osmanlı Dönemine
hatta Anadolu Selçuklu’ya kadar dayandığı ve o döneme ait çeşme ve
kalıntıların olduğu ,burada o zamanın beylerinin oturduğu
yönündedir..Köyümüzün adının buradan kaynaklandığı söylenmektedir.Kalıntı
ve resmi evraklar incelendiğinde Beyköy’ün Kepsut’un kuruluşunda ilk yerleşim
yeri olduğu anlaşılmaktadır.

Kepsut ilçesine olan uzaklığı 5 km, Balıkesir iline uzaklık 33 km.dir.Balıkesir’in
güney doğusunda yer almaktadır.

Hane sayısı bugün itibari ile 480 adet, nüfus ise 940 kişidir. Nüfusta fazla
değişim olmadığı mevsimlik tarım işçilerine göre kısa dönemlik değişimler
gözlenmektedir.

2006 yılında hane sayısı 475, nüfus 920;
2007 yılında hane sayısı 477, nüfus 930;
2008 yılında hane sayısı 480, nüfus 940;

Kepsut Beyköy Köyü Mevsimlik tarım işçisi göçü en çok Balıkesir, Bursa Karacabey ve
Mustafa Kemal Paşa’yadır.

Kepsut Beyköy Köyü ekonomik gelirinin %95’i tarım (tahıl ürünü, haşhaş ekimi,sebze
ve meyva yetiştiriciliği) ve hayvancılığa dayanmaktadır. Hayvancılık gelirinin az
olması başka ekonomik kaynaklara köy halkını yönlendirmiştir.

2006-2008 yıllarından itibaren Arıcılık ve meyve yetiştiriciliği başlamıştır.
Beyköy Köyü